PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT O LESIÓ – Iluro Hockey Club

PROTOCOL ACCIDENTES

https://storage.googleapis.com/fchockey/media/fch/FCH-Actuacio–1630576067133688.pdf

COMUNICACIÓ DE L’ACCIDENT

  • (1) Contactar amb el Servei Mèdic del Club (Marc Heras 626 03 57 80) per tal de (2) complimentar el full de comunicació de sinistre (accident) i (3) obtenir el numero de llicència federativa.

El full de comunicació de sinistre (accident) també es pot descarregar a la pàgina web de la Federació Catalana de Hockey: https://storage.googleapis.com/fchockey/media/fch/FCH-Siniestro–1630576067709169.pdf Igualment, però, s’ha d’informar sempre de l’accident al Servei Mèdic del Club.

Identificat el centre d’assistència mèdica (1), complimentat el full de comunicació de sinistre (2) i conegut el numero de llicència federativa (3), el federat podrà dirigir-se al centre concertat d’urgències indicat, on s’identificarà com a federat mitjançant el seu número de llicència federativa i el seu DNI.

REBUDA LA PRIMERA ASSISTÈNCIA D’URGÈNCIA

  • Si es requereix ingrés o intervenció quirúrgica urgent, el propi Centre Sanitari sol·licitarà autorització prèvia a l’Assegurador.
  • En aquest cas, s’haurà d’acompanyar la sol·licitud amb la següent documentació: informe mèdic amb el diagnòstic i prescripció de l’assistència rebuda, prescripció de l’assistència necessària i còpia de la llicència federativa.

ASSISTÈNCIA MÈDICA POSTERIOR A LA VISITA D’URGÈNCIA

  • Si es requereix una nova assistència (rehabilitació, exploracions complementàries, etc.) una vegada presentat el full de comunicació de sinistre, el propi Centre Sanitari sol·licitarà l’oportuna autorització a l’Assegurador, el qual respondrà directament al Centre Sanitari acceptant o rebutjant la prestació.

Més informació a https://www.fchockey.cat/medic/accidents/protocol

BUSTIA